Regulamin

Data publikacji: 2012-09-14

Regulamin regulujący zasady korzystania z serwisu licitatio.pl oraz danych uzyskanych za jego pośrednictwem. Regulamin może podlegać zmianom.

Serwis Licitatio.pl jest własnością:

Cenbench Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice
NIP: 6312601741, Regon: 241403257

Definicje

 • Serwis - serwis internetowy pod adresem: http://www.licitatio.pl
 • Właściciel Serwisu - strona posiadająca wyłączne prawa do Serwisu (Cenbench Sp. z o.o.)
 • Użytkownik - osoba fizyczna lub inny podmiot, korzystająca z Serwisu. Osoba ta musi być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Raport - zbiór danych wygenerowany w serwisie przez użytkownika.
 • Regulamin - niniejszy regulamin.

Zmiany w regulaminie

 1. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, ze skutkiem od chwili ich publikacji. Jeżeli Poprzez brak akceptacji wprowadzonych zmian, użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Serwisu.
 2. Logowanie się do Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Korzystanie z Serwisu

 1. Serwis służy do generowania raportów dotyczących sprzedaży na portalu Allegro. Dane pochodzą z oficjalnego API udostępnianego przez Allegro.
 2. Raporty i wykresy są dostępne po zalogowaniu online. Istnieje możliwość kopiowania danych do postaci plików CSV.
 3. Ograniczenia w posługiwaniu się danymi uzyskanymi z Serwisu
 4. Użytkownik ma prawo do generowania raportów tylko na własny użytek
 5. Użytkownik nie ma prawa udostępniania żadnych danych uzyskiwanych w serwisie licitatio.pl lub udostępnionym w inny sposób przez Właściciela serwisu jakimkolwiek instytucjom lub osobom trzecim.
 6. Użytkownik nie ma prawa publikować w mediach tradycyjnych i elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych jakichkolwiek danych uzyskiwanych w serwisie licitatio.pl lub udostępnionym w inny sposób przez Właściciela serwisu.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych do logowania w serwisie. W przypadku korzystania z serwisu przez instytucję, prawo do logowania mają tylko osoby, którym Właściciel serwisu udzielił loginów.
 8. Właściciel serwisu ma prawo zablokować dostęp do Serwisu w przypadku naruszenia powyższych postanowień regulaminu

Opłaty

 1. Usługi świadczone przez Właściciela Serwisu są odpłatne.
 2. Opłaty są uiszczane z dołu na podstawie odrębnej umowy podpisywanej między Użytkownikiem a Cenbench Sp. z o.o. Długość okresu rozliczeniowego to miesiąc kalendarzowy.
 3. <-!!
 4. Jeżeli użytkownik dokona opłaty w momencie gdy na jego koncie nie są dostępne żadne płatne funkcjonalności, aktywność jego konta zostaje przedłużona o 31 dni, jeśli w chwili dokonania opłaty na koncie użytkownika są aktywne płatne usługi to okres ważności konta zostaje przedłużony o 31 dni.
 5. Faktury wystawiane są na dzień otrzymania potwierdzenia płatności przez system Płatności.pl.
 6. Użytkownik odpowiada za poprawność danych w polu nabywca na fakturze VAT.
 7. Opłaty realizowane są przez Użytkownika za pośrednictwem systemu Płatności.pl należącego do firmy PayU S.A. zgodnie z zasadami tego systemu.
 8. -->

Przerwy w świadczeniu usługi

 1. Serwis gwarantuje ciągłość funkcjonowania usługi - tylko dla Użytkowników, którzy posiadają aktywny płatny abonament.
 2. Właściciel Serwisu ma prawo do prac konserwacyjnych oraz dołoży wszelkich starań aby przerwy wynikające z prac konserwacyjnych były jak najkrótsze.
 3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do danych źródłowych nie wynikające z jego winy a mające związek między innymi w działaniem Allegro WebAPI.
 4. Za błąd techniczny nie uznaje się prac konserwacyjnych.

Reklamacje

 1. Jeżeli usługi realizowane przez Właściciela Serwisu są niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu, Użytkownik może złożyć reklamację za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Reklamacja powinna umożliwiać identyfikację Użytkownika oraz dokładny opis podstawy reklamacji.
 3. Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 72 godzin od wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Decyzję o ewentualnych rekompensatach Właściciel Serwisu podejmuje indywidualnie. Właściciel serwisu rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Maksymalna możliwa wysokość rekompensaty to procent wpłaconej kwoty abonamentu równy procentowi czasu niedostępności usługi.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań aby dane pokazywane w Serwisie były prawdziwe, ale nie gwarantuje prawdziwości. Dane źródłowe pochodzą z zewnętrznych źródeł (Allegro WebAPI). Rola Serwisu ogranicza się jedynie do przetworzenia i prezentacji tych danych.
 2. Serwis nie odpowiada za ewentualne straty spowodowane używaniem przez Użytkownika funkcji dostępnych w Serwisie, ani za straty wynikające z okresowej niedostępności Serwisu.

Polityka prywatności

 1. Podobnie jak w przypadku większości innych serwisów internetowych, informacje gromadzone na naszych serwerach www są wykorzystywane w celach technicznych np. administracja serwerami, rozwiązywanie problemów oraz generowanie statystyk odwiedzin.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Serwis w celu wykonania usługi, a w szczególności w celu generowania faktur VAT, generowania wewnętrznej sprawozdawczości podatkowo-skarbowej, wysyłania ważnych informacji dla Użytkownika.
 3. Jakiekolwiek dane osobowe Użytkownika nie będą udostępniane przez Serwis osobom trzecim.
 4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia konta.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

Administratorem danych osobowych jest Cenbench Sp. z o.o., 40-950 Katowice, ul. Kossutha 9, NIP: 6312601741, REGON: 241403257.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu usług świadczonych przez Cenbench Sp. z o.o. w tym usług księgowych w zakresie wystawianych faktur, przelewów, sporządzania i ich przechowywania, archiwizowania zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie konieczne do realizacji usług. Niepodanie wskazanych danych uniemożliwi realizację usługi.

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Cenbench Sp. z o.o. np. firma prowadząca usługi księgowe. Na podstawie obowiązującego, dane też będą dostępne dla instytucji uprawnionych np. sądy, organy ścigania, tylko wtedy gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną ustawę.

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dokonywane na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i jest konieczne do wykonania zawartej umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz na podstawie zgody, jeżeli zostanie udzielona.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a także po jej wygaśnięciu przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, dokumenty księgowe tj. faktury sprzedaży i zakupu, faktury korygujące, noty korygujące, noty księgowe.

Otrzymują Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.